Aukce

Prodej nejvyšší nabídce

Nemovitost může­te pro­dá­vat pro­střed­nic­tvím auk­ce. Tímto způ­so­bem lze dosáh­nout nej­vyš­ší mož­né pro­dej­ní ceny. Nemovitost se občas vysou­tě­ží i o desít­ky pro­cent dráž. Aukce před­po­klá­dá, že se sou­čas­ně sejde více zájem­ců o nemo­vi­tost. To může nastat náhod­ně, ale také může jít od počát­ku o záměr pro­dá­va­jí­cí­ho.

V minu­lých letech byl vel­ký pře­vys poptáv­ky, a tak se čas­to náhod­ně sta­lo, že dva a více zájem­ců sou­čas­ně chtě­li nemo­vi­tost kou­pit. Taková situ­a­ce se dá auk­cí vel­mi dob­ře a spra­ved­li­vě roz­hod­nout — nemo­vi­tost dosta­ne nej­vyš­ší nabíd­ka.

Druhou mož­nos­tí je, že pro­dá­va­jí­cí úmy­sl­ně na pře­dem sta­no­ve­nou dobu sní­ží nabíd­ko­vou cenu nemo­vi­tos­ti, aby byla atrak­tiv­něj­ší, a nemo­vi­tost se nabí­zí v auk­ci. Všechny zájem­ce prů­běž­ně bere­me na pro­hlíd­ky, aby nemo­vi­tost pozna­li.

Zájem mohu zvý­šit zor­ga­ni­zo­vá­ním jed­no­ho či více Open House (dne ote­vře­ných dve­ří), kte­rý pod­po­ří­me inzer­cí v loka­li­tě nemo­vi­tos­ti. Aukce pak pro­bí­há elek­tro­nic­ky na inter­ne­to­vém por­tá­lu RE/MAX. Závazná pra­vi­dla a pod­mín­ky auk­ce byla vypra­co­vá­na reno­mo­va­nou advo­kát­ní kan­ce­lá­ří, pro­to zajis­tí bez­chyb­ný a féro­vý prů­běh auk­ce.