Prodej bez provize není zadarmo

Prodej bez provize není zadarmo

Makléř bez pro­vi­ze je pla­cen kupu­jí­cím Hlavní zájem kupu­jí­cí­ho je kou­pit za co nej­niž­ší cenu. Prodávající pro změ­nu chce pro­dat za co nej­vyš­ší cenu. Jenže, když rea­lit­ka zastu­pu­je kupu­jí­cí­ho, musí se pro něho sna­žit vyjed­nat, co nej­lep­ší cenu...
Pozor na dluhy SVJ, mohou se dotknout každého

Pozor na dluhy SVJ, mohou se dotknout každého

Společenství vlast­ní­ků jed­no­tek (SVJ) je vlast­ně práv­nic­ká oso­ba zalo­že­ná za úče­lem zajiš­ťo­vá­ní sprá­vy domu a pozem­ku. Zakládá se kvů­li tomu, že pro jed­not­liv­ce by bylo poměr­ně obtíž­né zajis­tit sprá­vu budo­vy o něko­li­ka bytech....
Jak vás ochrání nový realitní zákon

Jak vás ochrání nový realitní zákon

Co je na tom­to záko­nu tak důle­ži­té? Realitní mak­léř nemů­že být kdo­ko­li. Před záko­nem se mohl stát rea­lit­ním mak­lé­řem prak­tic­ky kdo­ko­li. Šlo o vol­nou živ­nost, tak­že si sta­či­lo vyří­dit živ­nos­ten­ský list a začít. Bez jaké­ko­liv...