Realitní blog

Novinky a realitní know how

téma

Prodej bez provize není zadarmo

Když vám rea­lit­ka sli­bu­je pro­dej nemo­vi­tos­ti bez pro­vi­ze, tak to zna­me­ná, že ji pro­vi­zi pla­tí kupu­jí­cí.

Pozor na dluhy SVJ, mohou se dotknout každého

Zásadní pro tuto for­mu majet­ko­vé­ho uspo­řá­dá­ní je to, že čle­no­vé ručí za závaz­ky spo­le­čen­ství celým svým vlast­nic­kým podí­lem. I pro­to je v zájmu kaž­dé­ho čle­na se pra­vi­del­ně účast­nit schůzí spo­le­čen­ství a dohlí­žet na jeho hos­po­da­ře­ní. Co to zna­me­ná v pra­xi? Dluhy SVJ jsou dlu­hem kaž­dé­ho čle­na. Výše toho­to dlu­hu závi­sí na veli­kos­ti podí­lu.

Spolupráce s realitním makléřem šetří čas i peníze

Mnoho lidí si ve sna­ze ušet­řit řeší při pro­de­ji či kou­pi nemo­vi­tos­ti vše na vlast­ní pěst. Bez spo­lu­prá­ce s mak­lé­řem. rea­li­ta je ale tako­vá, že nako­nec zapla­tí mno­hem více, než kdy­by zvo­li­li spo­lu­prá­ci s odbor­ní­kem. Dobrý mak­léř totiž doká­že ušet­řit nejen pení­ze, ale i čas. Kromě toho je pro­ká­zá­no, že rea­lit­ní mak­léř doká­že nemo­vi­tost pro­dat za vyš­ší cenu než sám maji­tel.

Jak vás ochrání nový realitní zákon

Nový zákon prak­tic­ky nedá­vá mož­nost, aby lidé bez vzdě­lá­ní a zku­še­nos­tí s pra­cí v rea­li­tách nadá­le půso­bi­li v této pro­fe­si. Měl by defi­ni­tiv­ně zlo­mit špat­nou pověst pro­fe­se rea­lit­ní­ho mak­lé­ře a doká­zat, že je to prá­ce potřeb­ná a pro­spěš­ná.