e‑Book

7 kroků k prodeji nemovitosti

Prodávám nemo­vi­tos­ti již téměř 20 let. Mnozí pro­dá­va­jí­cí, se kte­rý­mi jsem se setkal, to nej­pr­ve zkou­še­li sami na vlast­ní pěst. Stálo je to čas, pení­ze a někdy i měsí­ce stre­su. Zjistil jsem, že někte­ré chy­by se neu­stá­le opa­ku­jí a prá­vě ty roz­ho­du­jí o úspě­chu při pro­de­ji nemo­vi­tos­ti.

Proto jsem pro Vás při­pra­vil prů­vod­ce, kde jsem popsal nej­čas­těj­ší pro­blémy a jejich efek­tiv­ní řeše­ní. Pokud chce­te pro­dat výhod­ně a bez zby­teč­ných sta­ros­tí, při­dej­te se k těm, kte­ří tyto postu­py zna­jí.