Použití cookies na těchto stránkách

Na zákla­dě poža­dav­ku záko­na č. 127/2005 Sb., o elek­tro­nic­kých komu­ni­ka­cích, jsme povin­ni vás infor­mo­vat o tom, že náš web vyu­ží­vá tzv. coo­kies.

Co jsou coo­kies a k čemu slou­ží?

Cookies jsou krát­ké tex­to­vé sou­bo­ry vytvá­ře­né webo­vým ser­ve­rem a uklá­da­né v počí­ta­či nebo mobil­ním zaří­ze­ním pro­střed­nic­tvím pro­hlí­že­če v oka­mži­ku, kdy začne­te vyu­ží­vat naše webo­vé strán­ky. Když se poz­dě­ji vrá­tí­te na náš web, pro­hlí­žeč pošle ulo­že­nou coo­kie zpět a ser­ver tak zís­ká všech­ny infor­ma­ce, kte­ré si u vás před­tím ulo­žil. Soubory coo­kie může­te ze své­ho počí­ta­če nebo zaří­ze­ní odstra­nit dle poky­nů v sou­bo­ru nápo­vě­dy své­ho pro­hlí­že­če inter­ne­tu. Svůj pro­hlí­žeč může­te také nasta­vit tak, aby sou­bo­ry coo­kie nepři­jí­mal. Pokud však sou­bo­ry coo­kie odstra­ní­te nebo zablo­ku­je­te, někte­ré funk­ce webu nebu­de mož­né vyu­žít.

Cookies umož­ní naše­mu webu zazna­me­nat infor­ma­ce o vaší návštěvě, jako jsou napří­klad oblí­be­né nemo­vi­tos­ti, pou­ži­tý jazyk a dal­ší. Soubory “coo­kies” mohou uleh­čit a zpří­jem­nit prá­ci při pro­hlí­že­ní inter­ne­tu tím, že si zapa­ma­tu­jí vaše pre­fe­ren­ce ane­bo vám při opa­ko­va­ných návště­vách urči­tých webo­vých strá­nek uleh­čí při­hla­šo­vá­ní a ori­en­ta­ci na webu.

My je pou­ží­vá­me napří­klad ke sle­do­vá­ní počtu návštěv­ní­ků našich webo­vých strá­nek, k regis­tra­ci a ulo­že­ní vaše­ho nasta­ve­ní a vyhle­dá­vá­ní a k výbě­ru rekla­my.

Cookies v žád­ném pří­pa­dě neslou­ží k iden­ti­fi­ka­ci vaší oso­by.

Soubory coo­kies se roz­dě­lu­jí na dočas­ná a trva­lá. Dočasná coo­kies jsou po ukon­če­ní vaší návštěvy sma­zá­na a slou­ží k tomu, aby při pře­chá­ze­ní z jed­né strán­ky na dru­hou byla zacho­vá­na data a nemu­se­li jste je zadá­vat opa­ko­va­ně. Dělají web pře­hled­něj­ší a sro­zu­mi­tel­něj­ší s vět­ší bez­peč­nos­tí smě­rem k uži­va­te­lům. Trvalá coo­kies zůstá­va­jí ve vašem počí­ta­či déle, umož­ní vám si při­způ­so­bit naše webo­vé strán­ky a slou­ží k tomu, abychom doká­za­li vždy zare­a­go­vat co nej­rych­le­ji na vaše potře­by. Tyto sou­bo­ry však neslou­ží k osob­ní iden­ti­fi­ka­ci návštěv­ní­ků těch­to strá­nek, jsou uklá­dá­ny ano­ny­mi­zo­va­né a nejsou spo­je­ny s žád­ný­mi dal­ší­mi daty.

Každý pro­hlí­žeč umož­ňu­je admi­nis­tra­ci coo­kies. V pří­pa­dě, že váš pro­hlí­žeč bude mít povo­le­no pou­ži­tí coo­kies, bude­me před­po­klá­dat, že s vyu­ži­tím coo­kies na našem webu sou­hla­sí­te.

Jak mohou být vyu­ží­vá­ny coo­kies na strán­kách www.marek-dosek.cz?

Marek Došek, IČO 12707741 (dále jen „Správce“ nebo „my“) je opráv­něn vyu­ží­vat z důvo­du svých opráv­ně­ných zájmů tzv. tech­nic­ká coo­kies, kte­rá usnad­ňu­jí tech­nic­ký chod webo­vých strá­nek (např. jazy­ko­vá vol­ba strá­nek, vytvo­ře­ní a regis­tra­ce účtu uži­va­te­le) a základ­ní výkon­nost­ní coo­kies pro úče­ly měře­ní návštěv­nos­ti strá­nek — Google Analytics. Správce dále vyu­ží­vá coo­kies pro tzv. remar­ke­ting na zákla­dě Vašeho sou­hla­su.

Měření návštěv­nos­ti

Pomocí Google ana­ly­tics se uklá­da­jí ano­nym­ní coo­kies a pomo­cí nich zjiš­ťu­je­me, kte­ré strán­ky kolik uži­va­te­lů navště­vu­je, co je zají­má, jak dlou­ho na strán­kách zůsta­nou. Podrobnosti nalez­ne­te zde. Známe počty lidí, čas strá­ve­ný na našem webu, ale nezná­me jme­no­vi­tě, kdo to je.

Remarketing

Cookies někdy pou­ží­vá­me k výbě­ru rekla­my a to pod­le zájmu návštěv­ní­ka (tzv. remar­ke­ting). Například když bude­te hle­dat byt 2+kk k pro­nájmu v Pardubicích, tak se vám pak v rekla­mě bude nabí­zet tato kate­go­rie bytů v loka­li­tě, kde jste jí hle­da­li. Tím se zabrá­ní, že se vám bude nabí­zet rekla­ma, o kte­rou nemá­te zájem, nebo to, co jste již viděl. Data z remar­ke­tingu pou­ží­vá­me pou­ze k výbě­ru uži­va­te­lů z důvo­du nabíd­ky vhod­něj­ší rekla­my. Pro úče­ly remar­ke­tingu může­me zjiš­ťo­vat data o při­bliž­né geo­gra­fic­ké loka­ci vaše­ho počí­ta­če nebo mobil­ní­ho pří­stro­je za úče­lem posky­to­vá­ní lep­ší­ho rele­vant­ní­ho obsa­hu.

Cookies tře­tích stran

Při návštěvě našich webo­vých strá­nek mohou být ve Vašem počí­ta­či nebo mobil­ním zaří­ze­ní za úče­lem remar­ke­tingu uklá­dá­ny coo­kies i jiných webo­vých strá­nek (na zákla­dě Vašeho sou­hla­su), kte­ré mohou být na našem webu pro­vo­zo­vá­ny nebo na ně náš web odka­zu­je. Jedná se o spo­leč­nost GOOGLE, Facebook, Seznam, You Tube a pří­pad­ně dal­ší. Tyto weby mají své zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů. Naše webo­vé strán­ky tyto coo­kies nedo­ká­ží číst. V někte­rých pří­pa­dech jsou tyto weby vyu­ží­vá­ny k tomu, aby se na nich zob­ra­zo­va­la naše rekla­ma.

  • Detailní infor­ma­ce o pou­ží­vá­ní Cookies ve spo­leč­nos­tí Google najde­te zde.
  • Detailní infor­ma­ce o pou­ží­vá­ní Cookies spo­leč­nos­tí Seznam — Skliknajdete zde.
  • Detailní infor­ma­ce o pou­ží­vá­ní Cookies spo­leč­nos­ti Facebook najde­te zde.
  • Zásady a zabez­pe­če­ní spo­leč­nos­ti You Tube najde­te zde.

Z pou­ží­vá­ní někte­rých coo­kies se může­te odhlá­sit na výše uve­de­ných strán­kách nebo na adre­se zde

Nastavení sprá­vy coo­kies v pro­hlí­že­čích:

Nejčastěji poží­va­né webo­vé pro­hlí­že­če (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, atd.) umož­ňu­jí sprá­vu coo­kies. V nasta­ve­ní pro­hlí­že­čů se dají jed­not­li­vé coo­kie blo­ko­vat, mazat, nebo úpl­ně zaká­zat jejich pou­ží­vá­ní, nebo je ome­zit či povo­lit pro vybra­né webo­vé strán­ky. Detailnější infor­ma­ce najde­te v nápo­vě­dě vaše­ho pro­hlí­že­če.

Jak nasta­vit coo­kies v nasta­ve­ní někte­rých pro­hlí­že­čů najde­te zde:

V pří­pa­dě jakých­ko­liv dota­zů či při­po­mí­nek nás může­te kon­tak­to­vat na e‑mailové adre­se:

reality@marek-dosek.cz