Jak vás ochrání nový realitní zákon

20.07.2020

Nový zákon prakticky nedává možnost, aby lidé bez vzdělání a zkušeností s prací v realitách nadále působili v této profesi. Měl by definitivně zlomit špatnou pověst profese realitního makléře a dokázat, že je to práce potřebná a prospěšná.

Co je na tomto zákonu tak důležité?

Realitní mak­léř nemů­že být kdo­ko­li. Před záko­nem se mohl stát rea­lit­ním mak­lé­řem prak­tic­ky kdo­ko­li. Šlo o vol­nou živ­nost, tak­že si sta­či­lo vyří­dit živ­nos­ten­ský list a začít. Bez jaké­ko­liv před­cho­zí zku­še­nos­ti, vzdě­lá­ní a tře­ba i se zázna­mem v trest­ním rejstří­ku.

Dle nové­ho záko­na se pod­ni­ká­ní v rea­li­tách sta­lo niko­liv vol­nou, ale váza­nou živ­nos­tí. To zna­me­ná, že k její­mu pro­vo­zo­vá­ní je nut­ná kva­li­fi­ka­ce. Zájemce o prá­ci rea­lit­ní­ho mak­lé­ře tak musí mít aspoň stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní kom­bi­no­va­né s tří­le­tou pra­xí, nebo slo­žit stát­ní zkouš­ku Obchodník s rea­li­ta­mi. Tuto zkouš­ku zastřešu­je Ministerstvo pro míst­ní roz­voj. To zna­me­ná, že mak­lé­ři a do kon­ce ani maji­te­lé rea­lit­ních kan­ce­lá­ří nesmí mít z minu­los­ti záznam o odsou­ze­ní za trest­ný čin v sou­vis­los­ti s posky­to­vá­ním rea­lit­ní­ho zpro­střed­ko­vá­ní.

Povinné pojištění

V záko­ně je zakot­ve­na nut­nost pojiš­tě­ní pro pří­pad náhra­dy ško­dy způ­so­be­né výko­nem rea­lit­ní­ho zpro­střed­ko­vá­ní. Limity jsou navr­že­ny na nejmé­ně 1 570 000 Kč pro jed­nu pojist­nou udá­lost a 3 500 000 Kč pro více pojist­ných udá­los­tí v jed­nom roce. Pokud nebu­de řád­ně uza­vře­na pojist­ná smlou­va, může být za ten­to pře­stu­pek udě­le­na poku­ta do jed­no­ho mili­o­nu korun.

Smlouva jedině v písemné podobě

Do budouc­na také nebu­de mož­né uzavřít s kli­en­tem pou­ze úst­ní doho­du. Současně bude mož­né smlou­vu o výhrad­ním zpro­střed­ko­vá­ní sjed­nat pou­ze na šest měsí­ců, při­čemž doba může být opa­ko­va­ně pro­dlou­že­na. Zároveň výpo­věd­ní lhů­ta nesmí být del­ší než jeden měsíc.

Úschova mimo realitní kancelář

Naprosto zásad­ní posun se ode­hrál na poli úschov peněž­ních pro­střed­ků. Úschova bude moci být rea­li­zo­vá­na pou­ze ban­kou, zahra­nič­ní ban­kou, notá­řem nebo advo­ká­tem. V pří­pa­dě, že kli­ent bude výslov­ně žádat uscho­vat kup­ní cenu u rea­lit­ní kan­ce­lá­ře, budou dány jas­ná a transpa­rent­ní pra­vi­dla, za kte­rých to bude mož­né. To zna­me­ná mimo jiné sepa­rát­ní účet a nut­nost vede­ní zázna­mu o úscho­vě v evi­den­ci úschov. Banky, advo­ká­ti a notá­ři totiž mohou posky­to­vat úscho­vy peněz jen za strikt­ně sta­no­ve­ných pod­mí­nek. Například o nich musí vést podrob­nou evi­den­ci, hlá­sit kaž­dou úscho­vu na pří­sluš­nou pro­fes­ní komo­ru nebo mít na kaž­dou jed­not­li­vou trans­ak­ci zří­ze­ný sepa­rát­ní účet. To pro rea­lit­ky dosud nepla­ti­lo.