Odhad obvyklé tržní ceny

Zdarma a bez závazků

Připravím pro vás odhad trž­ní ceny vaší nemo­vi­tos­ti. Pokud mám dosta­tek infor­ma­cí, může­te počí­tat s přes­nos­tí ±10 % obvyk­lé trž­ní ceny. Pro vět­ší přes­nost je potře­ba nemo­vi­tost vidět, ale i tak vám poskyt­ne rele­vant­ní infor­ma­ce pro vaše roz­ho­do­vá­ní.

Předprodejní odhad je zdarma bez jakýchkoliv závazků.

Odhady nemo­vi­tos­tí pro dědic­ká říze­ní, roz­vo­do­vá říze­ní či vypo­řá­dá­ní spo­lu­vlast­nic­tví jsou zpo­plat­ně­ny (byt 1.000 Kč nebo RD 2.000 Kč, 500 Kč míst­ní šet­ře­ní — je-li potře­ba). Pokud se dohod­ne­me na násled­ném pro­de­ji nemo­vi­tos­ti, nákla­dy na odhad vám vrá­tím.

Odhad tržní ceny nemovitosti

.