Stručné CV

Profesní životopis a něco o mě

V rea­li­tách pra­cu­ji od roku 2003. 15 let jsem byl mak­lé­řem a poz­dě­ji maji­te­lem kan­ce­lá­ře (fran­ší­zy) RE/MAX. V červ­nu 2021 jsem se roz­ho­dl pokra­čo­vat dál pod vlast­ním jmé­nem ve spo­lu­prá­ci s rea­lit­ní kan­ce­lá­ří RE | Partners. Mám zku­še­nos­ti, port­fo­lio spo­ko­je­ných zákaz­ní­ků a mohu pro vás být lev­něj­ší. Kvalitu slu­žeb, postu­py a jis­to­ty vám poskyt­nu ve stej­né kva­li­tě. Spolupracuji se stej­ným advo­ká­tem, foto­gra­fem, home-stager­kou…

Mám také zku­še­nos­ti s byto­vou pro­ble­ma­ti­kou. Byl jsem před­se­dou druž­stva vlast­ní­ků – pro­vá­děl jsem roz­dě­le­ní domu na jed­not­ky a pře­vá­děl byty do vlast­nic­tví čle­nů druž­stva.

Makléř by měl zajis­tit výhod­ný, bez­peč­ný, hlad­ký a pří­pad­ně rych­lý pro­dej nemo­vi­tos­ti. Všichni mak­lé­ři vám to slí­bí, dokon­ce kaž­dý začá­teč­ník — je to obchod.

A nikdo si dosud nekou­pil nemo­vi­tost jen pro­to, že ji nabí­zí zná­má znač­ka.

Do roku 2003 jsem pra­co­val v pro­stře­dí bank a pojiš­ťo­ven. Byl jsem pro­jek­to­vý mana­žer v Unicredit a.s. (mj. zod­po­věd­ný za sys­tém pro zpra­co­vá­ní hypo­ték), poz­dě­ji jsem se hod­ně nau­čil jako obchod­ní kon­zul­tant pro finanč­ní sek­tor v glo­bál­ních IT spo­leč­nos­tech SAP a.s. a NCR Teradata. Mluvím ang­lic­ky a němec­ky, rozu­mím rus­ky.

Mám 2 dospě­lé děti – dce­ru a syna. Moje koníč­ky jsou sport (běh, cyk­lis­ti­ka, běž­ky), tak tro­chu psy­cho­lo­gie a eso­te­ri­ka (vyklá­dám Tarot), ces­to­vá­ní.