Příprava nemovitosti

Nabídněte zájemcům, co hledají

Nemovitost samo­zřej­mě musí odpo­ví­dat oče­ká­vá­ní zájem­ce, ale roz­hod­nu­tí, jest­li si vybe­re prá­vě váš byt nebo dům, je o tom, jest­li prá­vě u vás nalez­ne pocit har­mo­nie a bude se cítit skvě­le.

Zde může hod­ně pomo­ci tré­no­va­né oko desig­né­ra, kte­rý dopl­ní míst­nos­ti deko­ra­ce­mi a nábyt­kem tak, aby vytvo­řil atmo­sfé­ru, kte­rá oslo­ví co nej­vět­ší počet zájem­ců. Můžeme nemo­vi­tost vyba­vit pou­ze dočas­ně pro její nafo­ce­ní, nebo nechat vyba­ve­ní po celou dobu pro­de­je.

3D pro­hlíd­ka nemo­vi­tos­ti
(klik­nu­tím ote­vře­te)

Příprava nemo­vi­tos­ti – stav “před” a “po”
(klik­nu­tím ote­vře­te)

Schéma je pro zájem­ce vel­mi důle­ži­té

Letecké sním­ky dro­nem
(klik­nu­tím ote­vře­te)