Prodej krok za krokem

Rozsah služeb

Pokud máte v úmys­lu pro­dat nemo­vi­tost, násle­du­jí­cí infor­ma­ce, vám pomo­hou zís­kat před­sta­vu o tom, co pro­dej nemo­vi­tos­ti obná­ší, a ujas­nit si vaše mož­nos­ti, zejmé­na v pří­pa­dě, kdy pro­dá­vá­te popr­vé (pro detail­ní popis /návod/ si může­te stáh­nout bro­žu­ru Průvodce pro­de­jem nemo­vi­tos­ti).

stáh­ně­te si
Průvodce pro­de­jem

1. Seznámení a dohoda na postupu

První schůz­ka je nezá­vazná, spí­še sezna­mo­va­cí. Nejlepší je sejít se pří­mo v nemo­vi­tos­ti, pro­to­že jen tak si mohu udě­lat před­sta­vu o pro­dej­nos­ti a ceně. Řeknete mi, jaké jsou vaše potře­by a poža­do­va­né pod­mín­ky pro­de­je, já vám zod­po­vím vaše dota­zy.

Následně ově­řím práv­ní stav nemo­vi­tos­ti (závaz­ky a vady) a během 24 hodin vám pošlu odhad ceny a návrh stra­te­gie pro­de­je. Až v této chví­li se bude­te roz­ho­do­vat, jest­li vám můj způ­sob prá­ce vyho­vu­je, a jest­li se sejde­me podru­hé. Pokud ano, upřes­ní­me si dal­ší postup a pode­pí­še­me zpro­střed­ko­va­tel­skou smlou­vu.

2. Výroba obrazové dokumentace

Cílem inzer­ce je zaujmout co nej­šir­ší okruh zájem­ců a při­mět je zved­nout tele­fon. Obal pro­dá­vá, tak­že vel­kou výho­dou jsou pro­fe­si­o­nál­ní foto­gra­fie, video, vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ka nemo­vi­tos­ti…

Předtím je ale potře­ba nemo­vi­tost při­pra­vit, pro­to­že i laci­né změ­ny a opra­vy mohou pře­kva­pi­vě pomo­ci. Někdy se vypla­tí pozvat byto­vé­ho desig­né­ra, kte­rý dopl­ní míst­nos­ti deko­ra­ce­mi nebo i nábyt­kem (viz. Foto-sty­ling a Home-sta­ging).

Nemovitost samo­zřej­mě musí odpo­ví­dat oče­ká­vá­ní zájem­ce, ale roz­hod­nu­tí, jest­li si vybe­re prá­vě váš byt nebo dům, je o tom, jest­li prá­vě u vás nalez­ne pocit har­mo­nie a bude se cítit skvě­le.

3. Inzerce – výroba a zveřejnění

Dalším kro­kem je pří­pra­va inze­rá­tu, tak aby byl co neja­trak­tiv­něj­ší pro cílo­vou sku­pi­nu. Inzeruji na nej­vy­hle­dá­va­něj­ších inter­ne­to­vých ser­ve­rech pro­střed­nic­tvím naše­ho infor­mač­ní­ho sys­té­mu, kte­rý obsa­hu­je poptáv­ky všech mak­lé­řů Qara (Je nás jen 110, tak­že se stá­vá, že je nemo­vi­tost pro­dá­na ješ­tě před tím, než ji zve­řej­ní­me.).

Pokud se na tom dohod­ne­me, vyro­bím pro vaši nemo­vi­tost spe­ci­ál­ní inter­ne­to­vé strán­ky a zajis­tím jejich pro­pa­ga­ci na soci­ál­ních sítích (Na roz­díl od inzert­ních ser­ve­rů, kte­ré vyža­du­jí a kon­t­ro­lu­jí věc­nost, mohou vlast­ní webo­vé strán­ky pra­co­vat s emo­ce­mi a atmo­sfé­rou.).

Součástí pro­pa­ga­ce může být inzer­ce v tis­ku, lokál­ní letá­ko­vá kam­paň, pro­dej­ní plach­ta, bill­bo­ard…

4. Prezentujeme a prodáváme

Zodpovím zájem­cům o nemo­vi­tost jejich otáz­ky a zjis­tím, jak váž­ný je jejich zájem a jak mají zajiš­tě­no finan­co­vá­ní (zaří­dím jim hypo­té­ku).

Jestliže se sejde více zájem­ců, je výhod­né zor­ga­ni­zo­vat pro­hlíd­ko­vé dny (Open hou­se), kdy jsou pozvá­ni všich­ni sou­čas­ně. Jednak tím šet­ří­me váš čas, ale zájem­ci také mají pocit, že se muse­jí rych­le­ji roz­hod­nout.

Odprezentuji nemo­vi­tost, zod­po­vím zájem­cům otáz­ky a pora­dím jim při roz­ho­do­vá­ní.

Pokud bude chtít sou­čas­ně kupo­vat více zájem­ců, roz­hod­ne­te vy, nebo vysou­tě­ží­me nej­vyš­ší cenu auk­cí.

5. Smlouvy — příprava a podpis

Jakmile je roz­ho­du­to o kupu­jí­cím, sejde­me se spo­leč­ně s ním  v kan­ce­lá­ři, kde se dohod­nou rám­co­vé pod­mín­ky pro­de­je, a pode­pí­še se rezer­vač­ní smlou­va, na zákla­dě kte­ré kupu­jí­cí slo­ží rezer­vač­ní depo­zit.

Potom dle mých instruk­cí advo­kát při­pra­ví návrhy kup­ní smlou­vy a smlou­vy o úscho­vě kup­ní ceny. Jakmile je odsou­hla­sí­te, pošlu je kupu­jí­cí­mu. Budu také odpo­ví­dat na pří­pad­né námit­ky kupu­jí­cí­ho tak, aby nepro­sa­dil poža­dav­ky pro vás nevý­hod­né.

Dohodnuté zně­ní smluv se pode­pí­še a ově­ří. Kupující pře­ve­de část­ku kup­ní ceny na účet úscho­vy scho­va­te­le (advo­ká­ta).

6. Výplata ceny a předání

Jakmile mě advo­kát infor­mu­je, že kup­ní cena byla při­psá­na na účet úscho­vy, podám návrh na vklad do katastru nemo­vi­tos­tí, nebo zajdu smlou­vu před­lo­žit druž­stvu.

Ihned po pře­vo­du vlast­nic­tví či člen­ství v druž­stvu zajis­tím doku­men­ta­ci pro uvol­ně­ní část­ky kup­ní ceny z úscho­vy na váš účet a pře­dám ji advo­ká­to­vi.

Budu s vámi u pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti, pomůžu vám s ode­čtem ener­gií a jejich pře­vo­dem, pora­dím pří­pad­ně s daně­mi.

objed­nej­te si
odhad ceny zdar­ma