Chystáte se pronajmout?

Co nejdříve, solidnímu zájemci?

Řeknete mi svou před­sta­vu o výši nájem­né­ho a o pod­mín­kách nájmu. Já zajis­tím kva­lit­ní mar­ke­ting, zájem­ce pro­vě­řím a při­pra­vím vám oprav­du dobrou nájem­ní smlou­vu. Společně pře­dá­me nemo­vi­tost nájem­ní­ko­vi.

Moje odmě­na je jeden nájem, ale vaši nemo­vi­tost pro­najmu ale­spoň o měsíc dří­ve.  A dokud není pro­na­ja­to, pra­cu­ji zadar­mo.

1. Dohoda na podmínkách

Dohodneme se na výši nájem­né­ho a na pod­mín­kách nájmu. Poradím vám s drob­ný­mi úpra­va­mi, kte­ré nejsou dra­hé a zatrak­tiv­ní nemo­vi­tost. Podepíšeme jed­no­du­chou objed­náv­ku rea­lit­ních slu­žeb.
Zhotovím doko­na­lé foto­gra­fie a vyho­to­ví­me 3D sché­ma. U význam­něj­ších nemo­vi­tos­tí objed­nám vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku u pro­fe­si­o­nál­ní­ho foto­gra­fa.

2. Marketing nemovitosti

Připravím text inze­rá­tu tak, aby nejen dob­ře popsal sku­teč­ný stav a aby byl co neja­trak­tiv­něj­ší pro poten­ci­ál­ní­ho zájem­ce. Inzerát pub­li­ku­ji na nej­vy­hle­dá­va­něj­ší inter­ne­to­vé ser­ve­ry pro­střed­nic­tvím naše­ho infor­mač­ní­ho sys­té­mu, kte­rý obsa­hu­je poptáv­ky všech mak­lé­řů RE/MAX (Je nás jen v ČR 1500, tak­že se stá­vá, že je nemo­vi­tost pro­na­ja­ta ješ­tě před tím, než ji zve­řej­ní­me.).

3. Prohlídky a prodej

Zájemcům o pro­ná­jem zod­po­vím jejich otáz­ky, zjis­tím, jak váž­ný je jejich zájem a jaké mají refe­ren­ce. Představím jim nemo­vi­tost, zod­po­ví m otáz­ky a pora­dím při roz­ho­do­vá­ní. S váž­ným zájem­cem pro­jed­ná vaše pod­mín­ky nájmu (dél­ka nájmu, počet nájem­ní­ků, pře­vo­dy ener­gií, domá­cí zví­řa­ta atd.). O tom, komu nemo­vi­tost pro­najme­te, roz­hod­ne­te samo­zřej­mě vy.

4. Nájemní smlouva a předání

Připravím nájem­ní smlou­vu. Vzory nájem­ních smluv máme od reno­mo­va­né advo­kát­ní kan­ce­lá­ře a jsou posta­ve­ny tak, aby detail­ně spe­ci­fi­ko­va­ly všech­ny pod­mín­ky nájmu. Nájemce pro­vě­řím v regis­trech exe­ku­cí a dluž­ní­ků.
Budu vám asis­to­vat při pře­dá­ní nemo­vi­tos­ti, pomo­hu vám s ode­čtem ener­gií a jejich pře­vo­dem. (Budete mít u pře­dá­ní svěd­ka.).