Spolupráce s realitním makléřem šetří čas i peníze

7.09.2020

Mnoho lidí si ve snaze ušetřit řeší při prodeji či koupi nemovitosti vše na vlastní pěst. Bez spolupráce s makléřem. realita je ale taková, že nakonec zaplatí mnohem více, než kdyby zvolili spolupráci s odborníkem. Dobrý makléř totiž dokáže ušetřit nejen peníze, ale i čas. Kromě toho je prokázáno, že realitní makléř dokáže nemovitost prodat za vyšší cenu než sám majitel.

Realitní mak­lé­ři měli v minu­los­ti vel­mi špat­nou pověst. Možná i pro­to v někte­rých lidech pře­tr­vá­vá pocit, že je lep­ší se spo­lu­prá­ce s nimi vyva­ro­vat. Stejně jako ve všech pro­fe­sích i na rea­lit­ním trhu půso­bí dob­ří a špat­ní mak­lé­ři. Pokud si zvo­lí­te oprav­do­vé­ho odbor­ní­ka, roz­hod­ně nepro­hlou­pí­te a váš obchod pro­běh­ne snad­ně­ji. Na vás je, abys­te si vybra­li toho správ­né­ho mak­lé­ře.

Nejčastější chyby při prodeji nemovitosti

Nastavení ceny

Lidé, kte­ří se roz­hod­nou pro­dat svo­ji nemo­vi­tost sami, mají čas­to nere­ál­né před­sta­vy o ceně. I v důsled­ku infor­ma­cí o ros­tou­cí ceně nemo­vi­tos­tí vět­ši­nou cenu nad­hod­no­tí. Výsledkem pak je, že je nemo­vi­tost dlou­hou dobu nepro­dej­ná a pro­dá­va­jí­cí musí jít stej­ně s cenou dolů.

Marketing

Inzerát na rea­lit­ní ser­ver. To je vět­ši­nou jedi­ný mar­ke­tingo­vý nástroj, kte­rý zvlád­nou vyu­ží­vat lidé, kte­ří si nemo­vi­tost pro­dá­va­jí sami. Takový způ­sob je ale znač­ně nee­fek­tiv­ní. Kromě toho, jak inze­rát stár­ne, nepů­so­bí už pro kupu­jí­cí atrak­tiv­ně.

Smlouva a další náležitosti

Většinou netu­ší, že pro­dej nemo­vi­tos­ti zna­me­ná spous­tu doku­men­tů. Výsledkem je pak kup­ní smlou­va, jejíž vzor je sta­že­ný z inter­ne­tu, a bez­rad­nost, když dojde na advo­kát­ní úscho­vu. V tom hor­ším pří­pa­dě mohou na pro­dej­ce vypad­nout kost­liv­ci, o nichž nevě­děl, jako je tře­ba věc­né bře­me­no na nemo­vi­tos­ti, nesou­lad v katastru nemo­vi­tos­tí a dal­ší zále­ži­tos­ti, o nichž neměl pro­dá­va­jí­cí tuše­ní, ale kte­ré obchod pro­ta­hu­jí.