Potřebujete hypotéku?

Najdeme pro vás tu nejvýhodnější

Srovnáme nabídky všech bank a společně vybereme tu nejlepší

  • Hypotéku vám vyří­dí­me zce­la zdar­ma.
  • Garantujeme vám mini­mál­ně stej­nou nabíd­ku, jakou bys­te sami zís­ka­li v ban­ce.
  • Pokud oče­ká­vá­te kom­pli­ka­ce s poskyt­nu­tím hypo­té­ky, víme, kde bude­te mít nej­vět­ší šan­ci.

Jednoduše a efektivně

  • Makléřka vás pro­ve­de žádos­tí, schvá­le­ním i čer­pá­ním úvě­ru. Většinu úko­nů zajis­tí za vás.
  • Ušetříme váš čas, vše vyří­dí­te v naší kan­ce­lá­ři, do ban­ky se podí­vá­te až při pod­pi­su smlou­vy.

Bez rizika prodlení nebo ztráty rezervačního poplatku

  • Jakmile máte nemo­vi­tost rezer­vo­va­nou, je potře­ba dodr­žet ter­mín slo­že­ní kup­ní ceny. Bankéři čas­to nikam nespě­cha­jí, mají dovo­le­né atd., ale naši mak­lé­ři vědí, komu zavo­lat, když je tře­ba vyří­ze­ní urych­lit. Hypotéku tak zís­ká­te v nej­krat­ším mož­ném čase.
  • Pokud na hypo­té­ku z něja­ké­ho důvo­du nedo­sáh­ne­te, vrá­tí­me vám rezer­vač­ní popla­tek.

Vývoj průměrné úrokové sazby:

(zdroj: www.hypoindex.cz)

Fincentrum Hypoindex

Hypotéky zpro­střed­ko­vá­vá dce­řin­ná spo­leč­nost RE/MAX. Makléřka pro­šla řadou pozic v reno­mo­va­né ban­ce, a tak doko­na­le zná pro­ce­sy, kte­ré k zís­ká­ní hypo­té­ky vedou.

Ing. Eva Fraňková

hypo­téč­ní mak­léř­ka

Napište mi,
ráda vám pora­dím.