Stanovení prodejní ceny

Zvolte si prodejní taktiku

Stanovení správ­né pro­dej­ní ceny je jeden z hlav­ních před­po­kla­dů úspěš­né­ho pro­de­je. Může se stát, že nemo­vi­tost pro­dá­te na prv­ní pro­hlíd­ce, ale při­jde­te o sluš­né pení­ze. Nebo nao­pak, není nic pří­jem­né­ho, když máte za sebou 7 pro­hlí­dek a žád­né­ho kup­ce.

Čas, kte­rý máte na pro­dej, tedy hra­je svou roli. V někte­rých pří­pa­dech hlav­ní. Máte jis­tě své důvo­dy, proč pro­dá­vá­te, a pení­ze bude­te v dohled­né době potře­bo­vat. Je potře­ba si uvě­do­mit, že v ide­ál­ním pří­pa­dě bude­te mít pení­ze nejdří­ve za 2 měsí­ce od chví­le, kdy nemo­vi­tost dáte do inzer­ce.

objed­nej­te si
odhad ceny zdar­ma

Postup při stanovení ceny

Nejprve musí­me odhad­nout „obvyklou trž­ní cenu“, tj. cenu, za kte­rou by nemo­vi­tost v urči­tém čase kou­pi­lo více zájem­ců.

Jakmile máme odhad může­me sta­no­vit cenu, za kte­rou začne­me nabí­zet, a dal­ší postup v pří­pa­dě, že se ve sta­no­ve­né lhů­tě nena­jde váž­ný zájem­ce.

Orientační odhad si udě­lá­te nej­spí­še sami z aktu­ál­ní nabíd­ky podob­ných nemo­vi­tos­tí na inter­ne­to­vých por­tá­lech. Ale aktu­ál­ní nabíd­ka sama o sobě přes­ný odhad nepo­skyt­ne. Někdy jsou nabíd­ko­vé ceny správ­né, jin­dy předra­že­né, nebo pod­ce­ně­né, a to i o desít­ky pro­cent.

Odhad obvyk­lé trž­ní ceny musí vychá­zet z porov­ná­ní s jiný­mi již pro­da­ný­mi nemo­vi­tost­mi. Zjištěnou cenu pak upra­ví­me pod­le spe­ci­fic­kých vlast­nos­tí vaší nemo­vi­tos­ti.

Zásadní vliv na cenu má aktu­ál­ní situ­a­ce na trhu – poptáv­ka, úro­ko­vé saz­by hypo­ték, nová výstav­ba… Vliv má také sezón­nost. V době kul­mi­na­ce poptáv­ky jsou ceny nej­vyš­ší – je to jaro (kvě­ten, čer­ven) a pod­zim (září až lis­to­pad).

Potřebujeme co nej­vět­ší množ­ství srov­na­tel­ných nemo­vi­tos­tí, kte­ré byly sku­teč­ně pro­dá­ny v daném obdo­bí. Já pou­ží­vám dva zdro­je rele­vant­ních infor­ma­cí o pro­da­ných nemo­vi­tos­tech:

Ceny z katastru nemovitostí

Informace z katastru nemo­vi­tos­tí o cenách všech nemo­vi­tos­tí, kte­ré byly v dané loka­li­tě a ve zvo­le­ném čase sku­teč­ně pro­dá­ny.

Databáze reálných prodejů

Informace o pro­de­jích v kan­ce­lá­ři, o kte­rých víme vše. Data z katastru nemo­vi­tos­tí neob­sa­hu­jí detail­ní infor­ma­ce o kva­li­tě nemo­vi­tos­ti.

Pro sta­no­ve­ní ceny je čas­to důle­ži­tá osob­ní zku­še­nost. Například v cen­t­ru Prahy se cena bytu může pohy­bo­vat od 100 do 250 tis. Kč za m2! Ale i u typi­zo­va­ných bytů např. v pane­lo­vém síd­liš­ti může mít polo­ha nebo výhled význam­ný vliv na cenu. U rodin­ných domů je odliš­nos­tí, kte­ré ovliv­ňu­jí cenu, ješ­tě mno­hem více.