Energetický průkaz

Povinnost majitele nemovitosti

Pokud sta­ví­te, pro­dá­vá­te, nebo pro­na­jí­má­te nemo­vi­tost, musí­te mít ener­ge­tic­ký prů­kaz (Průkaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budo­vy — PENB). Stejně jako u spo­tře­bi­čů je cílem hod­no­ce­ní dát spo­tře­bi­te­li (kupu­jí­cí­mu, nájem­ci…) infor­ma­ci, kolik ho bude stát pro­voz. u nemo­vi­tos­ti jde o nákla­dy na vytá­pě­ní, ohřev vody, osvět­le­ní, kli­ma­ti­za­ci…

Stupnice jde od neje­ko­no­mič­těj­ší vari­an­ty A až po nejmé­ně úspor­nou G. V rea­lit­ní inzer­ci musí mak­lé­ři hod­no­ty PENB uvá­dět. jestli­že není k dis­po­zi­ci, je u nemo­vi­tos­ti povin­ně uvá­dě­no G, i když sku­teč­nost je vět­ši­nou, u novosta­veb pod­stat­ně, lep­ší.

U bytů vám s vyso­kou prav­dě­po­dob­nos­tí poskyt­ne kopii PENB spo­le­čen­ství vlast­ní­ků jed­no­tek (SVJ), nebo byto­vé druž­stvo. Většina z nich ho již dnes má.

Jestliže PENB nemá­te a poru­šu­je­te tak zákon, vysta­vu­je­te se mož­né poku­tě do 100.000 Kč.

Průkaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budo­vy zho­to­vu­je spe­ci­a­lis­ta pově­ře­ný Ministerstvem prů­mys­lu a obcho­du.

Pokud vlast­ní­te budo­vu, pro­dá­vá­te nebo pro­na­jí­má­te byt či dům, kon­tak­tuj­te mě, rád vám pomůžu.