Prodej bez provize není zadarmo

4.11.2020

Když vám realitka slibuje prodej nemovitosti bez provize, tak to znamená, že ji provizi platí kupující.

Makléř bez provize je placen kupujícím

Hlavní zájem kupu­jí­cí­ho je kou­pit za co nej­niž­ší cenu. Prodávající pro změ­nu chce pro­dat za co nej­vyš­ší cenu. Jenže, když rea­lit­ka zastu­pu­je kupu­jí­cí­ho, musí se pro něho sna­žit vyjed­nat, co nej­lep­ší cenu (rozu­měj­te nej­niž­ší cenu), a pro­to vás vše­mož­ný­mi argu­men­ty bude tla­čit ke sle­vě. Navíc se i v kup­ní smlou­vě bude sna­žit vyjed­nat výhod­né pod­mín­ky pro kupu­jí­cí­ho, kte­ré ale mohou být nevý­hod­né pro vás. Žádný kupu­jí­cí si nenajme a neza­pla­tí rea­lit­ní kan­ce­lář, aby mu pomoh­la dra­ze a nevý­hod­ně kou­pit. A pokud by se tak pře­ci jen cho­va­la, kupu­jí­cí by ji odmí­tl zapla­tit pro­vi­zi. A pro vás pře­ce “pra­cu­je” zdar­ma. Proto to nikdy neu­dě­lá.

Slib pro­dej bez pro­vi­ze a za maxi­mál­ní cenu je jen laci­ný trik, kte­rý má nalá­kat pro­dá­va­jí­cí, kte­ří se na rea­lit­ním trhu nevy­zna­jí. A ta nej­vět­ší zákeř­nost je prá­vě v tom, že vám rea­lit­ka zata­jí, že pra­cu­je pro kupu­jí­cí­ho nebo vám dokon­ce i písem­ně potvr­dí, že pro vás, jako pro­dá­va­jí­cí­ho bude pra­co­vat, ale není a nemů­že to být prav­da. Bohužel je tako­vé cho­vá­ní u nás legál­ní, ačko­li na zápa­dě je to pova­žo­vá­no za nele­gál­ní obchod­ní prak­ti­ku. Nebo si oprav­du mys­lí­te, že pro vás někdo bude pra­co­vat zadar­mo?

Nepracuje ani pro prodávajícího ani pro kupujícího

Jde ji jenom o to, aby pro­dá­va­jí­cí­ho a kupu­jí­cí­ho spo­ji­la, uza­vře­la obchod a inka­so­va­la pro­vi­zi. Nemůžete tak v žád­ném pří­pa­dě oče­ká­vat, že mak­léř bude hájit vaše zájmy. Makléř by se dostal do kon­flik­tu zájmu, a pro­to je to nesmy­sl. Stále ho pla­tí kupu­jí­cí, a pokud od něho chce dostat pro­vi­zi, tak se jen sna­ží pro­dá­va­jí­cí­ho a kupu­jí­cí­ho spo­jit a jde ces­tou nejmen­ší­ho odpo­ru a kom­pro­mi­sů. To vylu­ču­je, že zís­ká­te z pro­de­je maxi­mum. Makléřům, kte­ří tak­to pra­cu­jí, bohu­žel je jich vět­ši­na o něja­kém zastu­po­vá­ní té stra­ny, kte­rá je pla­tí, moc nejde. Představuje to totiž více prá­ce, nároč­něj­ší obchod­ní jed­ná­ní a někdy i del­ší pro­dej (tedy i del­ší dobu čeká­ní na pro­vi­zi). Naprosto běž­ně se stá­vá, že při­jde kupec a řek­ne mak­lé­ři napří­klad “Když mi vyjed­ná­te sle­vu 100 tisíc, tak byt kou­pím.” Makléř se pak čas­to sna­ží pro­dá­va­jí­cí­ho ke sle­vě pře­mlu­vit, aby obchod, co nejdří­ve uza­vřel a vůbec neře­ší, že by se nemo­vi­tost moh­la pro­dat tře­ba za týden i bez sle­vy. Proč by se víc sna­žil, vždyť ho pře­ce nepla­tí­te, ale kupu­jí­cí.

Nabízet pro­dá­va­jí­cím služ­by zdar­ma a k tomu sli­bo­vat dosa­že­ní maxi­mál­ní pro­dej­ní ceny je jeden z nej­zá­keř­něj­ších způ­sobů, jak zís­ká­vat pro­dá­va­jí­cí kli­en­ty.

S rea­lit­kou může­te pro­dat bez pro­vi­ze, ane­bo pro­dat za co nej­vyš­ší cenu, nikdy ne obo­jí.